Integritetspolicy & cookies

På Janemars värnar vi om din personliga integritet. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Det är viktigt att du tar del av och förstår integritetspolicyn och känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor.

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller inte. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?

Halle Janemar AB, org. nr 556077–2906, (”Janemars”) med adress Svartbäcksgatan 10, 753 20 Uppsala, är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter.

Nedan beskrivs för vilka ändamål vi behandlar personuppgifter, vilka kategorier av personuppgifter som behandlas samt på vilken laglig grund behandlingen utförs för dig som kund hos Janemars.

Behandling av personuppgifter

I detta avsnitt beskrivs för vilka ändamål vi behandlar personuppgifter, vilka kategorier av personuppgifter som behandlas samt på vilken laglig grund behandlingen utförs för dig som kund hos Janemars.

För att kunna hantera beställningar/köp

Personuppgifter behandlas för:

 • Levererans.
 • Identifikation och ålderskontroll.
 • Hantering av betalningar.
 • Adresskontroll mot externa källor, t ex SPAR.
 • Hantera retur, reklamation- och garantiärenden.

De kategorier av personuppgifter som behandlas är:

 • Namn.
 • Kontaktuppgifter (t ex adress, e-post, telefonnummer).
 • Betalinformation.
 • Personnummer.
 • Kundnummer.
 • Betalningshistorik.
 • Orderinformation.

Laglig grund: Fullgörande av köpeavtal.

För att kunna ge dig som är medlem i Kundklubben förmåner och erbjudanden

Personuppgifter behandlas för:

 • Erbjuda förmåner, rabatter, generella och personliga erbjudanden, inbjudningar till event eller gåvor eller annan direktmarknadsföring.

De kategorier av personuppgifter som behandlas är:

 • Namn
 • Kontaktuppgifter (t ex adress, e-post, telefonnummer).

Laglig grund: Behandlingen bygger på ditt medgivande när du ansluter dig till Janemars Kundklubb. Du har rätt att när som helst dra tillbaka ditt medgivande.

För att kunna marknadsföra produkter

Personuppgifter behandlas för:

 • Direktmarknadsföring via post.

De kategorier av personuppgifter som behandlas är:

 • Namn.
 • Adressuppgifter.

Laglig grund: Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose ditt och vårt intresse av att kunna marknadsföra produkter.

För att kunna genomföra och hantera deltagande i tävlingar och/eller event

Personuppgifter behandlas för:

 • Kommunikation innan och efter deltagande i en tävling/event (t ex bekräftelse på anmälningar eller frågor).
 • Identifiering och kontroll av ålder.
 • Utse vinnare och förmedla eventuella vinster.

De kategorier av personuppgifter som behandlas är:

 • Namn.
 • Personnummer eller ålder.
 • Kontaktuppgifter (t ex adress, e-post, telefonnummer).
 • Namn på sociala medier (t ex Instagram).
 • Uppgifter lämnade i tävlingsbidrag.

Laglig grund: Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att kunna tillgodose ditt och vårt intresse av att genomföra och hantera tävlingar och event.

För att kunna hantera kundtjänstärenden

Personuppgifter behandlas för:

 • Kommunikation och besvarande av eventuella frågor (via telefon eller i digitala kanaler (inklusive sociala medier).
 • Identifiering.
 • Utredning av eventuella klagomålsärenden.

De kategorier av personuppgifter som behandlas är:

 • Namn.
 • Kontaktuppgifter (t ex adress, e-post, telefonnummer).
 • Personnummer.
 • Namn på sociala medier (t ex Instagram).
 • Din korrespondens.
 • Uppgift om köptidpunkt, köpställe, felet/klagomålet på produkt.

Laglig grund: Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose ditt och vårt intresse av att kunna hantera kundtjänstärenden.

För att kunna fullgöra rättsliga förpliktelser

Personuppgifter behandlas för:

 • Nödvändig hantering för uppfyllande av företagets rättsliga förpliktelser enligt lagkrav, domslut eller myndighetsbeslut (t ex bokföringslagen, penningtvättslagen eller reglerna om produktansvar och produktsäkerhet).

De kategorier av personuppgifter som kan behandlas är:

 • Namn.
 • Kontaktuppgifter (t ex adress, e-post, telefonnummer).
 • Din korrespondens.
 • Uppgift om köptidpunkt, köpställe, felet/klagomålet på produkt.
 • Personnummer.
 • Betalningsinformation.

Laglig grund: Rättslig förpliktelse.

För att kunna förhindra missbruk av en tjänst eller för att förhindra, förebygga och utreda brott mot företaget

Personuppgifter behandlas för:

 • Förhindrande och utredning av eventuella bedrägerier eller andra lagöverträdelse (t ex incidentrapportering i butik).
 • Förhindrande av skräppostutskick, phishing, trakasserier eller andra åtgärder som är förbjudna.
 • Skydd och förbättring av vår IT-miljö mot angrepp och intrång.

De kategorier av personuppgifter som behandlas är:

 • Köp- och användargenererad data (t ex klick- och besökshistorik).
 • Personnummer.
 • Videoinspelningar från kamerabevakning.
 • Data rörande enheter som kunden använder och inställningar, t ex språkinställning, IP-adress, webbläsarinställningar, tidzon, operativsystem, skärmupplösning och plattform.
 • Uppgifter om hur våra digitala tjänster används.

Laglig grund: Rättslig förpliktelse om det finns sådan alternativt berättigat intresse (om ingen rättslig förpliktelse föreligger) om behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att förhindra missbruk av en tjänst eller för att förhindra, utreda och förebygga brott mot företaget.

Delning och överföring av personuppgifter

Personuppgifter kan också komma att överföras för nödvändig behandling till andra företag som Janemars samarbetar med t ex när det gäller marknadsföring, distribution och transporter, betallösningar och IT-tjänster. När dina personuppgifter delas med Janemars partners ska uppgifterna behandlas enligt Janemars instruktioner och för Janemars räkning, samt endast för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka Janemars har samlat in informationen.

Utöver detta kan Janemars enligt lag vara tvingad att lämna ut uppgifter till statliga myndigheter (t ex polisen och skatteverket). Dessutom, kan Janemars lämna ut personuppgifter till företag som erbjuder betalningslösningar (t ex betaltjänstleverantörer och banker) och företag som ombesörjer allmänna varutransporter (t ex logistikföretag och speditörer). I dessa fall behandlar partners uppgifterna som självständiga personuppgiftsansvariga i enlighet med deras egna integritetspolicyer och hanteringsinstruktioner.

Janemars strävar efter att behandla personuppgifter inom EU/EES samt samarbeta med partners och leverantörer som behandlar personuppgifter inom EU/EES. Om det inte är möjligt, kan behandlingen av personuppgifter ske utanför EU/EES i land som anses ha en adekvat skyddsnivå i enlighet med EU kommissionens beslut eller genom användandet av lämpliga skyddsåtgärder exempelvis standardavtalsklausuler, bindande företagsinterna regler eller US Privacy Shield.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål.

Vad har du för rättigheter som registrerad?

Rätt till tillgång:

Vi vill vara öppna och transparenta med hur vi behandlar dina uppgifter och om du vill få mer kunskap om den personuppgiftsbehandling som görs, har du rätt att begära tillgång till dina uppgifter som av oss lämnas i form av ett s.k registerutdrag. Om vi mottar en begäran om tillgång, kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa vilka uppgifter du vill ta del av och att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.

Rätt till rättelse:

Du har alltid rätt att begära att dina personuppgifter rättas om uppgifterna är felaktiga. Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter.

Rätt till radering:

Du har rätt att begära radering av personuppgifter som vi behandlar om:

 • Uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats.
 • Du har återkallat ett samtycke som behandlingen grundar sig på och det inte finns någon annan laglig grund för behandlingen.
 • Du invänder mot en intresseavvägning av berättigat intresse som vi har gjort och det saknas berättigat intresse för Janemars som väger tyngre.
 • Du invänder mot behandling för direktmarknadsföringsändamål.
 • Personuppgifterna behandlats på ett olagligt sätt.
 • Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse som vi omfattas av.
 • Personuppgifterna har samlats in från ett barn (under 13 år) som du har föräldraansvaret för, i samband med erbjudande av informationssamhällets tjänster, t ex sociala medier.

Det kan finnas anledning för oss att inte tillmötesgå din begäran om radering ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från detta. Det kan vara om behandlingen behövs för att utöva vår rätt till yttrande- och informationsfrihet, för att uppfylla en rättslig förpliktelse som vi omfattas av eller för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Rätt till begränsning:

Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas:

Berättigat intresse:

Du har rätt att invända mot behandlingar som stödjer sig på ett berättigat intresse som vi har om du har personliga skäl som rör situationen. Vi får dock fortsätta att behandla dina uppgifter, trots att du har motsatt dig behandlingen, om vi har tvingande berättigade skäl för behandlingen som överväger ditt integritetsintresse.

Direktmarknadsföring:

Du har möjlighet att invända mot att dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring . Invändningen omfattar även de analyser av personuppgifter (s.k. profilering) som utförs för direktmarknadsföringsändamål.  Om du invänder mot direktmarknadsföring kommer vi att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter för det ändamålet liksom upphöra med alla typer av direktmarknadsföringsåtgärder.

Givetvis har du möjlighet att endast tacka nej till utskick och personliga erbjudanden i vissa kanaler. Du kan t ex välja att endast få erbjudanden från oss via e-post, men inte sms. I så fall ska du inte invända mot personuppgiftsbehandlingen eftersom vi då har svårt att bedöma vilken marknadsföring som är relevant för dig.

Vill du inte längre vara medlem i Kundklubben, går det bra att kontakta oss för att avsluta ditt medlemskap.

Rätt till dataportabilitet:

Om vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig på ditt lämnade samtycke eller fullgörande av åtaganden i ett avtal med dig har du rätt att begära att få de uppgifter som rör dig och som du har lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportering).

Om cookies

Personuppgifter kan samlas in när du använder janemars.se och då lagras informationen om din användning och vilka sidor som besöks. Det kan vara teknisk information om din enhet och internetuppkoppling såsom operativsystem, webbläsarversion, IP-adress, cookies och unika identifierare. Vid besök på janemars.se där våra tjänster tillhandahålls, kan olika tekniker användas för att känna igen dig i syfte att lära oss mer om våra användare. Detta kan ske direkt eller genom användning av teknik från tredje part. Detta kan vara användning av t ex cookies.

Vad är en cookie?

Det finns två typer av cookies. Den ena typen sparar en textfil under en längre tid, men har ett utgångsdatum. Denna cookie syftar till att exempelvis tala om för dig vad som är nytt sedan senaste besöket. Den andra typen av cookie är en så kallad sessionscookie, som saknar utgångsdatum. Textfilen sparas temporärt så länge som du är inne och surfar på en sida, och hjälper exempelvis till med att hålla reda på vilket språk som du vill använda dig av. Så snart som webbläsaren stängs ner raderas också textfilen.

Varför använder vi oss av cookies?

På janemars.se använder vi cookies för att exempelvis hålla reda på vilka varor som du har lagt i din varukorg. Vi använder även cookies för att få fram webbstatistik. Denna statistik behöver vi för att vidareutveckla janemars.se. Informationen är inte tillgänglig för andra parter än Janemars.

För att kunna använda janemars.se fullt ut måste du acceptera cookies, och det gör du genom din webbläsares inställningar. Vill du inte acceptera cookies kan du stänga av cookies via din webbläsares säkerhetsinställningar. Detta innebär dock att janemars.se inte kommer att fungera som avsett.

Hantering av personnummer

Vi behandlar bara ditt personnummer när det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet, nödvändigt för säker identifiering eller om det finns annat beaktansvärt skäl.

Klagomål

Du har rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen, www.datainspektionen.se.

Kontaktuppgifter

För ytterligare information om personuppgiftshantering eller om du har frågor, är du välkommen att kontakta oss på:

Halle Janemar AB

Svartbäcksgatan 10

753 20 Uppsala

E-postadress: info@janemars.se